TamoSoft: Network Analysis Tools & Security Software
Contents

SmartWhois Help Documentation


    Return to the main product page
 
Licensavtal


LLäs igenom följande villkor noggrannt före användandet av programvaran. Användandet av programvaran indikerar ditt accepterande av detta licensavtal. Om du inte accepterar dessa licensvillkor, måste du avlägsna programvaran från dina lagringsenheter och upphöra med användandet av produkten.

Upphovsrätt
Denna programvara är upphovsrättsskyddad 1999-2004 av TamoSoft. SmartWhois är ett registrerat varumärke från TamoSoft, Inc. Användandet och det upphovsrättsliga skyddet av denna programvara styrs av internationella upphovsrättsliga överenskommelser. TamoSoft, Inc. innehar fullt upphovsrättsligt skydd och fulla immateriella rättigheter till denna programvara och dess dokumentation och den givna licensen minskar på intet sätt TamoSoft, Inc's. upphovsrättsliga skydd. Du får inte redistribuera de registreringskoder som du förfogar över - på papper, elektroniskt, eller i någon annan form.

Version för utvärdering
Detta är inte en fri programvara. Du beviljas härmed rätt att, i utvärderingssyfte, använda denna programvara utan kostnad under en period av 30 dagar. Användandet av programvaran efter utvärderingsperiodens upphörande bryter mot lagar om upphovsrätt och kan medföra stränga rättsliga påföljder.

Registrerad (Licensierad) Version
En registrarad kopia av denna programvara får användas av en enskild person för privat bruk på en eller flera datorer, eller får installeras på en enskild arbetsstation som används vid olika tillfällen av mer än en person, men inte både ock. Programvaran får installeras på en nätverksserver, förutsatt att en separat ändamålsenlig användarlicens givits av TamoSoft, Inc. för varje terminal som har tillgång till programvaran.

Ansvarsfriskrivning
DETTA PROGRAM ÄR BEROENDE AV 3:e PARTSKÄLLOR AV INFORMATION, SOM T.EX PUBLIKA WHOIS-DATABASER, FÖR ATT ERHÅLLA INFORMATIONEN. DÄRFÖR SÅ ÄR TILLFÖRLITLIGHETEN OCH TILLGÄNGLIGHETEN PÅ DEN HÄMTADE INFORMATIONEN UTANFÖR TAMOSOFT INC. KONTROLL, OCH TAMOSOFT, INC. SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR TEMPORÄRA ELLER PERMANENTA FELAKTIGHETER OCH/ELLER OM WHOIS-DATABASEN INTE KAN NÅS. SÅDANA FELAKTIGHETER OCH/ELLER BRISTER SKALL INTE BETRAKTAS SOM EN DEFEKT I DENNA PROGRAMVARA. TAMOSOFT, INC. GARANTERAR INTE ATT DETTA PROGRAM ÄR UTAN FEL. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, FÖRSÄLJNINGSMÄSSIGA GARANTIER ELLER VILLKOR OM ANVÄNDBARHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL TAMOSOFT, INC. VARA SKADESTÅNDSSKYLDIGT GENTEMOT DIG, INTE HELLER I FALL GÄLLANDE OLYCKSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SOM UPPSÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDET AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE BLIVIT UNDERRÄTTADE OM ATT DET FINNS RISK FÖR SÅDANA SKADOR. DU TILLKÄNNAGER ATT DU LÄST DENNA LICENS, FÖRSTÅR DEN OCH MEDGER DIG VARA BUNDEN AV DESS VILLKOR.

Gällande lag
Detta avtal lyder under lagarna i republiken Cypern.

Distribution
Denna programvara får distribueras fritt i sin ursprungliga omodifierade och oregistrerade form. Distributionen måste innehålla alla filer från den ursprungliga distributionen. Distributörer får inte ta betalt för detta. Den som distribuerar denna programvara mot någon form av ersättning måste först kontakta oss
om tillåtelse.

Andra restriktioner
Du får inte ändra, utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär denna programvara på något sätt, inkluderande ändring eller borttagning av meddelanden eller fönster.

Windows är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Alla andra varumärken tillhör sina respective ägare.